شركت توسعه ارتباط فراگیر در راستای توسعه فعاليت های خود در مراكز استان های سراسر كشور در زمينه بازاريابی، فروش، نصب، راه اندازی و پشتيبانی  محصولات خود از شركت ها و موسسات معتبر و همچنين افراد حقيقی و حقوقی واجد شرايط به منظور "اعطای نمايندگی" دعوت به همكاری می نمايد. موضوع قرارداد عبارتست از اعطای نمايندگي محدود و غير انحصاری فروش محصولات نرم افزاری توليد شده يا تحت ليسانس شركت توسعه ارتباط فراگیر به همراه نمايندگی ارائه خدمات پشتيبانی و پس از فروش اين محصولات  در محدوده جغرافيايي معين.
شرکت توسعه ارتباط فراگیر نماينده را درخصوص نيازمنديهای اطلاعاتی و آموزشی مورد نياز برای ترويج و تبليغ محصولات خود به صورت كامل پشتيبانی نموده و به صورت متناوب، نسبت به آموزش  پرسنل نماينده اقدام می نمايد.

شرایط عمومی نمایندگان:
  • داشتن وب سایت رسمی با موضوع فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات
  • عدم فعالیت در این زمینه با شرکت یا موسسه دیگر
  • ارائه خدمات تحت لیسانس شرکت توسعه ارتباط فراگیر و اعلام نمایندگی در وب سایت رسمی
  • داشتن سابقه فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات
  • داشتن حسن شهرت و عدم داشتن سوابق کیفری و حقوقی
  • ارائه ضمانت های لازم طبق مفاد قرارداد نمایندگی